Všeobecné obchodní podmínky 

· Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"):

Miloslav Oktábec

IČ: 87166330

DIČ: 8409172299

se sídlem: Okrouhlé Hradiště 2, Konstantinovy Lázně, PSČ 349 52

kontaktní údaje:

email: partyzan@partyzan-adventure.cz

telefon: 739 263 991

www: partyzan-adventure.cz

(dále jen "prodávající")

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adresewww.partyzan-adventure.cz(dále je "internetový obchod").
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

· Informace o zážitcích

 • Informace o zážitcích včetně uvedení cen a detailů jsou uvedeny u jednotlivého zážitkuv katalogu internetového obchodu. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 
 • Veškerá prezentace umístěná v nabídce internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

· Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Kupující provádí objednávku těmito způsoby:
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • Při zadávání objednávky si kupující vybere zážitek a způsob platby.
 • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Potvrzuji objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího a oznamuje aktuální stav objednávky.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, případně jej bude kontaktovat telefonicky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo e-mailem na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zážitek za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

· Platební podmínky a dodání

 • Cenu a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo prostřednictvím platební brány GoPay.
 • Kupní cena zážitku je stanovena podle aktuálního ceníku prodávajícího ve výši, v níž je v internetovém obchodě u konkrétního zážitku uvedena v okamžiku, kdy kupující objednávku zadal. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH, popř. včetně všech daní.
 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je kupujícímu zaslán na jeho e-mailovou adresu.
 • Kupující nabývá práva k zážitkuzaplacením celé kupní ceny zážitku.

· Rezervace a výměna zážitku

Návrh rezervace je kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, povinen provést nejpozději 24 hodin před zamýšleným čerpáním zážitku a nejpozději 24 hodin před koncem platnosti zážitku. Kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, není oprávněn rezervovat zážitek na termín, který nastane po konci platnosti zážitku. Pokud kupující požaduje zážitek vyměnit za jiný, je možné vybrat si jiný zážitek ve stejné nebo vyšší ceně, než byl zážitek původní. Případný rozdíl v ceně kupující doplatí. Změnu je možné provést do 15 dnů před zahájením zážitku. Pro vyloučení pochybností, není povinností prodávajícího vyměnit zážitek za peníze.

· Odstoupení od smlouvy a storno

 • Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Odstoupení je možné i po telefonické domluvě.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky pouze za zážitky, které od něho přijal, a to stejným způsobem, kterým kupující uhradil (platba je vrácena na účet, případně je vrácena v hotovosti).Vracející se částka zahrnuje náklady za nejlevnější dopravné, poštovné a dobírečné. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zážitků, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zážitků přerušil výrobu nebo dovoz zážitků. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

  · Stornuje-li kupující rezervaci 28 dnů včetně před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, pak finanční storno a srážka z ceny zážitku činí 25 % z ceny zážitku.

  · Stornuje-li kupující rezervaci 20 dnů včetně před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, pak finanční storno a srážka z ceny zážitku činí 50 % z ceny zážitku.

  · Stornuje-li kupující rezervaci 10 dny včetně před sjednaným termínem rezervovaného zážitku, pak finanční storno a srážka z ceny zážitku činí 100 % z ceny zážitku.

  · Práva z vadného plnění

  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zážitek nemá vady a má vlastnosti, které si strany ujednaly.
  • V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • dodání chybějící služby,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě řádného odstoupení od smlouvy.
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zážitek podstatnou vadu,
  • pokud nemůže, nikoliv z důvodu na své straně, zážitek využít,
  • Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před využití služby věděl, že služba má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplatnění reklamace.
  • Volbu způsobu reklamace má kupující.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  · Doručování

  • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

  · Mimosoudní řešení sporů

  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum ČR (ESC ČR) poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

   · Důvody prodávajícího k změně programu, nebo vyloučení ze skupiny na akci, bez možnosti vrácení peněz.

   • V případě zhoršení meteorologických podmínek. Změna programu vyhrazena.
   • V případě nedostatečné fyzické průpravy. Velmi pomalém postupu tak, že zamýšlený program není možné bezpečně realizovat. Změna programu vyhrazena, nebo bude kupující vyřazen ze skupiny. (nikdy se však nenechá volně pohybovat na akci o samotě. Vždy bude zajištěn adekvátní transport/sestup do civilizace.)
   • V případě jakéhokoliv zdravotního omezení a nemožnosti pokračovat v programu. Např. vážné puchýře znemožnující chůzi, nebo nedoléčená nemoc či jiné omezení. Bude kupující vyřazen ze skupiny. (nikdy se však nenechá volně pohybovat na akci o samotě. Vždy bude zajištěn adekvátní transport/sestup do civilizace.)
   • V případě verbálního, či fyzického napadání jiného člena/členů výpravy. Bude kupující vyřazen ze skupiny. (nikdy se však nenechá volně pohybovat na akci o samotě. Vždy bude zajištěn adekvátní transport/sestup do civilizace.)
   • V případě nerespektování životního prostředí. Bude kupující vyřazen ze skupiny. (nikdy se však nenechá volně pohybovat na akci o samotě. Vždy bude zajištěn adekvátní transport/sestup do civilizace.)
   • V případě ignorování a nedodržování doporučení vedoucím skupiny. O bezpečnosti pohybu na zážitku a ohrožováním sebe sama na zdraví, či bezpečnosti skupiny. Bude kupující vyřazen ze skupiny. (nikdy se však nenechá volně pohybovat na akci o samotě. Vždy bude zajištěn adekvátní transport/sestup do civilizace.)
   • V případě nerespektování nebo cíleném nedodržování časového harmonogramu. Bude kupující vyřazen ze skupiny. (nikdy se však nenechá volně pohybovat na akci o samotě. Vždy bude zajištěn adekvátní transport/sestup do civilizace.)
   • V případě zranění platícího na zážitku, bude celá akce ukončena a zajištěn transport zraněného do zdravotnického zařízení. Ostatní členové zážitku musí toto respektovat a popřípadě asistovat při záchraně.

   · Závěrečná ustanovení

   • Zpracování osobních údajů se řídí zákonem a podmínkami ochrany osobních údajů dostupných na ochrana osobních údajů :: Partyzan adventure (partyzan-adventure.cz). Prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, kontaktní údaje, elektronickou formou a na dobu stanovenou zákonem, oprávněným zájmem prodávajícího (reklamace vad, soudní spory aj.) nebo vyřízení objednávky. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobních údaje pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změnách. Kupující má právo požadovat přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Případné dotazy a stížnosti lze směřovat na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
   • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
   • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
   • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek v přiměřeném rozsahu jsou kupujícímu oznamovány v dostatečném předstihu, nejméně 10 dnů předem. V uvedené lhůtě je kupující oprávněn změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   • Na e-mailovou adresu budou registrovanému uživateli a kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaný uživatel/kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem - například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení - odhlásit.
   • Práva při vzniku spotřebitelského sporu

    PRÁVA PŘI VZNIKU SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU
    Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:Česká obchodní inspekce
    Ústřední inspektorát – oddělení ADR
    Štěpánská 44
    110 00 Praha 1
    Email: adr@coi.cz
    Web: adr.coi.cz
    Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2022.